അടയ്ക്കുക

കോടതികള്‍

ജില്ലാ കോടതി സമുച്ചയം, കോട്ടയം
പേര് & മേൽവിലാസം ഫോൺ

പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ജില്ലാ & സെഷന്‍സ് കോടതി

കളക്ടറേറ്റ് പി.ഒ

കോട്ടയം (ജില്ല)-686002

ഫോൺ :0481 2563496

ഫാക്സ് :0481 2303595  

അ‍ഡിഷണല്‍ ജില്ലാ & സെഷന്‍സ് കോടതി -I

കളക്ടറേറ്റ് പി.ഒ

കോട്ടയം (ജില്ല)-686002

ഫോൺ :0481 2563496

ഫാക്സ് :0481 2303595

അഡീഷണല്‍ ജില്ലാ &സെഷന്‍സ് കോടതി – II (സ്പെ)/അഡീ.എം.എ.സി.റ്റി – I

കളക്ടറേറ്റ് പി.ഒ

കോട്ടയം (ജില്ല)-686002

ഫോൺ :0481 2563496

ഫാക്സ് :0481 2303595

അഡീഷണല്‍ ജില്ലാ & സെഷന്‍സ് കോടതി – III / വിജിലന്‍സ് ജഡ്ജ്

വയസ്ക്കരക്കുന്ന് പി.ഒ

കോട്ടയം (ജില്ല)-686001

ഫോൺ :0481 2300030 

അഡീഷണല്‍ ജില്ലാ & സെഷന്‍സ് കോടതി – IV /അഡീ.എം.എ.സി.റ്റി – II

കളക്ടറേറ്റ് പി.ഒ

കോട്ടയം (ജില്ല)-686002

ഫോൺ :0481 2563496

ഫാക്സ് :0481 2303595 

അഡീഷണല്‍ ജില്ലാ & സെഷന്‍സ് കോടതി – V /അഡീ.എം.എ.സി.റ്റി – III

കളക്ടറേറ്റ് പി.ഒ

കോട്ടയം (ജില്ല)-686002

ഫോൺ :0481 2563496

ഫാക്സ് :0481 2303595

 മോട്ടോര്‍ ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിംസ് ട്രൈബ്യൂണല്‍

കളക്ടറേറ്റ് പി.ഒ

കോട്ടയം (ജില്ല)-686002

ഫോൺ :0481 2562517

സബ് കോടതി

കളക്ടറേറ്റ് പി.ഒ

കോട്ടയം (ജില്ല)-686002

ഫോൺ :0481  2587055

മുന്‍സിഫ് കോടതി

കളക്ടറേറ്റ് പി.ഒ

കോട്ടയം (ജില്ല)-686002

ഫോൺ :0481 2301744

ചീഫ് ജുഡീഷ്യല്‍ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി

കളക്ടറേറ്റ് പി.ഒ

കോട്ടയം (ജില്ല)-686002

ഫോൺ :0481 2564497

ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി – I

കളക്ടറേറ്റ് പി.ഒ

കോട്ടയം (ജില്ല)-686002

ഫോൺ :0481 2568744

ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി – II

കളക്ടറേറ്റ് പി.ഒ

കോട്ടയം (ജില്ല)-686002

ഫോൺ :0481 2303744

ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി – III

കളക്ടറേറ്റ് പി.ഒ

കോട്ടയം (ജില്ല)-686002

ഫോൺ :0481 2584999

 

കോടതി സമുച്ചയം, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
പേര് & മേൽവിലാസം ഫോൺ
മുന്‍സിഫ് കോടതി
പൊന്‍കുന്നം പി.ഒ
കോട്ടയം (ജില്ല) – 686101

ഫോൺ : 04828 222805

 

ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി – I
പൊന്‍കുന്നം പി.ഒ
കോട്ടയം (ജില്ല) – 686101
ഫോൺ : 04828 224232
ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി – II
പൊന്‍കുന്നം പി.ഒ
കോട്ടയം (ജില്ല) – 686101
ഫോൺ : 04828 225255
ഗ്രാമന്യായാലയം,വൈക്കം
പേര് & മേൽവിലാസം ഫോൺ
ന്യായാധികാരി, ഗ്രാമന്യായാലയം
നന്ദനം പി ഓ , വൈക്കം
കോട്ടയം (ജില്ല)- 686143
ഫോൺ :04829 270500
ഗ്രാമന്യായാലയം,പാമ്പാടി
പേര് & മേൽവിലാസം ഫോൺ
ന്യായാധികാരി, ഗ്രാമന്യായാലയം
പാമ്പാടി, പള്ളിക്കത്തോട്
പള്ളിക്കത്തോടു പി.ഒ, പാമ്പാടി
കോട്ടയം (ജില്ല) – 686503
ഫോൺ : 0481 2552515

 

ജില്ലാ ലീഗല്‍ സര്‍വീസസ് അതോറിറ്റി, കോട്ടയം
പേര് & മേൽവിലാസം ഫോൺ
ജില്ലാ ലീഗല്‍ സര്‍വീസസ് അതോറിറ്റി, കോട്ടയം ഫോൺ : 0481 2302422
കുടുംബ കോടതി, പാലാ
പേര് & മേൽവിലാസം ഫോൺ
കുടുംബ കോടതി

മൂനാനി, പാലാ

കോട്ടയം (ജില്ല)

ഫോൺ: 04822 217044
കോടതി സമുച്ചയം, പാലാ
പേര് & മേൽവിലാസം ഫോൺ
മോട്ടോര്‍ ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിംസ് ട്രൈബ്യൂണല്‍

മൂനാനി, പാലാ

കോട്ടയം (ജില്ല)

ഫോൺ: 04822 217044
സബ് കോടതി

മൂനാനി, പാലാ

കോട്ടയം (ജില്ല)

ഫോൺ: 04822 210089
മുന്‍സിഫ് കോടതി

മൂനാനി, പാലാ

കോട്ടയം (ജില്ല)

ഫോൺ: 04822 216665

 

ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി – I

മൂനാനി, പാലാ

കോട്ടയം (ജില്ല)

ഫോൺ: 04822 216685

 

കോടതി സമുച്ചയം, ഏറ്റുമാനൂര്‍
പേര് & മേൽവിലാസം ഫോൺ
മുന്‍സിഫ് കോടതി

ഏറ്റുമാനൂര്‍ പി.ഒ

കോട്ടയം (ജില്ല)-686631

ഫോൺ: 0481 2535360

 

ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി – I

ഏറ്റുമാനൂര്‍ പി.ഒ

കോട്ടയം (ജില്ല)-686631

ഫോൺ : 0481 2532055

 

കുടുംബ കോടതി, ഏറ്റുമാനൂര്‍
പേര് & മേൽവിലാസം ഫോൺ
കുടുംബ കോടതി

ഏറ്റുമാനൂര്‍ പി.ഒ

കോട്ടയം (ജില്ല)-686631

 

ഫോൺ: 0481 2534386

 

കോടതി സമുച്ചയം, ഈരാറ്റു പേട്ട
പേര് & മേൽവിലാസം ഫോൺ

 മുന്‍സിഫ് കോടതി,

അരുവിത്തുറ പി.ഒ, ഈരാറ്റുപേട്ട

കോട്ടയം (ജില്ല)-686122

ഫോൺ: 04822 274543

 

ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി – I

അരുവിത്തുറ പി.ഒ, ഈരാറ്റുപേട്ട

കോട്ടയം (ജില്ല)-686122

ഫോൺ: 04822 274345

 

കോടതി സമുച്ചയം, ചങ്ങനാശ്ശേരി
പേര് & മേൽവിലാസം ഫോൺ
മുന്‍സിഫ് കോടതി,

ചങ്ങനാശ്ശേരി പി.ഒ

കോട്ടയം (ജില്ല)-686101

ഫോൺ: 0481 2410590

 

ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി – I

ചങ്ങനാശ്ശേരി പി.ഒ

കോട്ടയം (ജില്ല)-686101

ഫോൺ: 0481 2421261
കോടതി സമുച്ചയം, വൈക്കം
പേര് & മേൽവിലാസം ഫോൺ
മുന്‍സിഫ് കോടതി,

വൈക്കം പി.ഒ

കോട്ടയം (ജില്ല)-686141

ഫോൺ: 04829 231884

 

ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി – I

വൈക്കം പി.ഒ

കോട്ടയം (ജില്ല)-686141

ഫോൺ: 04829 217778