അടയ്ക്കുക

കോവിഡ് -19

കോവിഡ്-19 – കോട്ടയം കളക്ടറേറ്റിലെ 24X7 കൺട്രോൾ റൂം നമ്പറുകൾ
ഫോൺ 1 ഫോൺ 2 ഫോൺ 3
04812304800 1077 04812581900

കോവിഡ്-19 ആയി ബന്ധപ്പെട്ട വെബ്സൈറ്റുകളുടെ വിലാസം

കോവിഡ്-19 ബാധിച്ച / നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിചരണം, പിന്തുണ, കേരള സർക്കാറിൻറെ അടിയന്തര സേവനങ്ങൾ – https://covid19jagratha.kerala.nic.in/

ആരോഗ്യ സേവന ഡയറക്ടറേറ്റ്, കേരള സർക്കാർ - http://dhs.kerala.gov.in/

ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം & ഫാമിലി വെൽഫെയർ, ഭാരത സർക്കാർ - https://www.mohfw.gov.in/

മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ്, ഭാരത സർക്കാർ - https://mea.gov.in/

ഇന്ത്യ ഫൈറ്റ്സ് കൊറോണ - https://www.mygov.in/covid-19/

ഇ - സഞ്ജീവനി ടെലി മെഡിസിൻ (ഒ.പി.ഡി)- https://esanjeevaniopd.in/

മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ആയുഷ് - https://www.ayush.gov.in/

കോവിഡ് - 19 ആർ.ടി.പി.സി.ആർ വെബ്സൈറ്റ് - https://covid19cc.nic.in/icmr/Login.aspx

ദി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസേർച് (ഐ.സി.എം.ആർ) - https://main.icmr.nic.in/