അടയ്ക്കുക

ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ

ജില്ലാ ഓഫീസുകളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ
(എസ് ടി ഡി കോഡ്: കോട്ടയം – 0481, പാലാ – 04822, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി – 04828, വൈക്കം – 04829 )

ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ ഫോണ്‍
ജില്ലാ കളക്ടർ  2562001, വസതി: 2570057
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്  2565966
ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി  2564700
എ ഡി എം  2564800
ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ / ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ  2562558
ജില്ലാ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ഓഫീസർ, എൻഐസി  2565485
കളക്ടേറ്റ് വിവര കേന്ദ്രം  2562201
ഫ്രണ്ട്‌സ് നാഗമ്പടം  2304341, 2567741
ഉപഭോക്തൃ കോടതി  2565118
എം എ സി ടി  2562517
ഗവ. പ്രസ്, വാഴൂർ 2457040
വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ 585144
എം ജി സർവ്വകലാശാല – അന്വേഷണം പി.ആർ.ഓ. 2731050
നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്രം 2565335
ഫീൽഡ് പബ്ലിസിറ്റി ഓഫീസ് 2578699

 

ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ ഫോണ്‍
പി എ യു  2563027
ഡി എം ഓ ആരോഗ്യം  2562778
ഡി എം ഓ ഐ എസ് എം  2568118
ഡി എം ഓ ഹോമിയോ  2583516
ഡി ഐ സി  2570042
ആർ.ടി.ഒ 2560429
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കെട്ടിടങ്ങൾ 2563783
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ലോക്കൽ വർക്ക്സ് 2564213
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ആർ ആൻഡ് ബി 2563212
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എം.ഐ  2562662
നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര 2342241, 2341543
കോട്ടയം പബ്ലിക് ലൈബ്രറി 2582434
ജവഹർ ബാലഭവൻ 2583004
ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആഫീസർ, കോട്ടയം 2566750
ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആഫീസർ, പാലാ 2212351
PWD റോഡ് ഡിവിഷൻ കോട്ടയം 0481-2563212

 

ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ ഫോണ്‍
ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആഫീസർ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി  221357
ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആഫീസർ, കടുത്തുരുത്തി  282998
ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്, നാട്ടകം  2561884
ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ്, നാട്ടകം  2563116
രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, പമ്പാടി 2507763 
 ഡി.ഐ.ഇ.ടി, വെല്ലൂർ  2506013
സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് യൂണിറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ – റീജിയണല്‍ ഓഫീസ്  2300153
ഫയർ സ്റ്റേഷൻ, കോട്ടയം  2567444
ഫയർ സ്റ്റേഷൻ, പാലാ  2212484
ഫയർ സ്റ്റേഷൻ, ഈരാറ്റുപേട്ട  2274700
ഫയർ സ്റ്റേഷൻ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി  202777
സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്സിങ്  2562285
ഡയറക്ടർ ഓഫ് സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ്, എം.ജി. യൂണിവേഴ്സിറ്റി  2731041
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ  2560085
 അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ (ജനറൽ)  2560645

 

ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ ഫോണ്‍
അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ (പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്) 2568930 
പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ 2560282
വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ 2583095
കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ 2563317 
നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ 2568324
ക്ഷീര വികസനം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ 2562768
സർവ്വേ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ 2563425
സെയിൽസ് ടാക്സ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ 2562314
ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഓഫീസർ 2561638
ജില്ലാ പി.എസ്.സി ഓഫീസ് 2578278
ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസ് 2560371
ജില്ലാ സാമൂഹികക്ഷേമ ഓഫീസ് 2563980
ജില്ലാ സ്റ്റേഷനറി ഓഫീസ് 2342175
ജില്ലാ എസ്.സി വികസന ഓഫീസ്  2562503
ജില്ലാ സൈനിക് വെൽഫെയർ ഓഫീസ് 2570287
ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ ഫോണ്‍
ജില്ലാ സെറികള്‍ച്ചര്‍ ഓഫീസ്  2566805
ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസ്  2572176
ജില്ലാ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ്  2562073
ജില്ലാ മണ്ണ് സംരക്ഷണ ഓഫീസ്  2568519
ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസ്  2563726
ജില്ലാ ട്രഷറി ഓഫീസ്  2562281
ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫീസ്  2560413
ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസ്  2564365
ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസ്  2560756
ജില്ലാ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഓഫീസ്  2572436
ജില്ലാ വെറ്ററിനറി സെന്റർ  2564623
ജില്ലാ ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ, ചങ്ങനാശ്ശേരി  2421077
ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ  2563822
ജില്ലാ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ്  2562276
ജില്ലാ ടൗൺ പ്ലാനർ  2564160

 

ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ ഫോണ്‍
ജില്ലാ നിയമ സേവന അതോറിറ്റി  2563496
ജില്ലാ സാക്ഷരതാ മിഷൻ  2302055
ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷൻ (നിർമൽ)  2301366
ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ  2563825
ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക്  2563603
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ  2562211
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഫിഷറീസ്  2566823
അസിസ്റ്റന്റ് കൺട്രോളർ ലീഗൽ മെട്രോളജി 2582998 
ഐ ടി ഡി പി  കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി  2802751
പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർ  2562263
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ  2562069
പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. ഇലക്ട്രിക്കൽ വിങ്   2562779
അനേർട്ട് , കടുത്തുരുത്തി  283052
അനേർട്ട്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി  247687
ഫോറെസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ  2563448

 

ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ ഫോണ്‍
അസിസ്റ്റന്റ് കൺസർവേറ്റർ, സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി  2560412
ഫാക്ടറികൾ & ബോയിലേഴ്സ് ഇൻസ്പെക്ടർ  2562131
പുഞ്ച സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ  2560122
റീജിയണൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ  2568878
കോമൺ ഫെസിലിറ്റി സർവീസ് സെന്റർ, ചങ്ങനാശ്ശേരി  2420311
കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ  2302049
റെഡ് ക്രോസ്സ്  2560238
ഓഡിയോ വിഷ്വൽ & റെപ്രോഗ്രാഫിക് സെന്റർ  2362433
ട്രാഫിക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ  2302977
വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ  2560333
കുമരകം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ  2524339
 എസ് പി സി എസ് /  എന്‍ ബി എസ്    2564111
റീജിയണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ, കുമരകം  2524421
ട്രാവൻകൂർ സിമന്റ്സ്, നാട്ടകം  2561371
കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ  2582640
കേരള സംസ്ഥാന വികസന കോർപ്പറേഷൻ – എസ്.സിയിൽ നിന്നും ശുപാർശ ചെയ്ത ജാതികളില്‍ നിന്നുമുളള ക്രിസ്ത്യൻ പരിവർത്തിത വിഭാഗം 2563786
ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് 2567881
പ്ലാൻറേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ 2578306
പൊലൂഷന്‍ കൺട്രോൾ ബോർഡ് (റീജിയണൽ ഓഫീസ്) 2302445
കെ ഡബ്ല്യു എ  സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ 2562745

 

ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ ഫോണ്‍
കെ ഡബ്ല്യു എ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ  2563711
 കെ എസ് ഇ ബി  ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എൻജിനീയർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്കിൾ, പള്ളം)  2562613
 കെ എസ് എഫ് ഇ   2564681
ഖാദി ആന്റ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബോർഡ്  2560586
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഹൌസിംഗ് ബോർഡ്  2570410
മിൽമ കോട്ടയം ഡയറി  2578764
എസ്.സി. – എസ്.ടി. കോർപ്പറേഷൻ മേഖലാ ഓഫീസ്  2562532
സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ റീജിയണൽ മാനേജർ  2567216
പിന്നോക്കവിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ 2303925 
 കെ എല്‍ ഡി സി    2571507
 ബി എസ് എന്‍ എല്‍  ഡയറക്ടറി എൻക്വയറി  2565334
ലീഡ് ബാങ്ക് (എസ്.ബി.ടി)  2564242
ഇൻകം ടാക്സ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ  2567841
സെൻട്രൽ എക്സൈസ് അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ  2566847
പെൻഷൻ പേ മാസ്റ്റർ  2564082
ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിന്റ്, വെള്ളൂർ 256547
എഫ് സി ഐ  ജില്ലാ മാനേജർ, ചിങ്ങവനം 2430660
റബ്ബർ ബോർഡ് 2571231
ഇന്ത്യൻ റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 2353311
പ്രസ്സ് ക്ലബ് 2568877