അടയ്ക്കുക

ടൂറിസം വിവരങ്ങൾ

ടുറിസം വകുപ്പ്

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഫീസ്
ടുറിസം വകുപ്പ് , കവണാറ്റിങ്കര,
കുമരകം പി ഓ , കോട്ടയം-686563
ഫോൺ : +91481 2524343

ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ (ഡിടിപിസി).

ഡിടിപിസി സന്ദർശകർക്ക് നിരന്തരമായ സഹായവും വിവരങ്ങളും നൽകുന്നു.

സെക്രട്ടറി

ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ (ഡിടിപിസി)
കോടിമത, കോട്ടയം
ഫോൺ: +91 481 2560479

ഇമെയിൽ: info[at]dtpckottayam[dot]com

ടൂറിസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസ്
ജില്ലാ ടൂറിസം ഓഫീസ്
കുമരകം , കോട്ടയം
ഫോൺ: +91 481 2524343
ഇമെയിൽ: ddktm[at]keralatourism[dot]org

റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം ട്രാവൽ ഡെസ്ക്
കുമരകം , കോട്ടയം
ഫോൺ: +91 481 2523097
മൊബൈൽ : 9633992977
ഇമെയിൽ: : vlekumarakom[at]gmail[dot]com , rt[at]keralatourism[dot]org

കെ ടി ഡി സി  
കുമരകം , കോട്ടയം
ഫോൺ +91 481 2527650
ഇമെയിൽ::waterscapes[at]ktdc[dot]com

 

വെബ്സൈറ്റ്

ജില്ലാ ടുറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ (ഡി. റ്റി. പി. സി) കോട്ടയം: www.discoverkottayam.com

ടുറിസം വകുപ്പ് കേരള സർക്കാർ: www.keralatourism.org