അടയ്ക്കുക

ടൂർ പാക്കേജുകൾ

1. കർഷകർക്കൊപ്പം ഒരു ദിവസം

കവണാറ്റിൻകര – ചീപ്പുംകൽ – കൈപ്പുഴമുട്ട് – മഞ്ചാടിക്കരി പരമ്പരാഗത കയർ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് – താറാവ് ഫാം – വില്ലേജ് ബോട്ടിംഗ് – ഫാം ഫിഷിംഗ് – കള്ള് ടാപ്പിംഗ് – തെങ്ങിൻ ഓല നെയ്ത്ത് – കൈത നെയ്ത്ത് – പച്ചക്കറി ഫാം – പക്ഷി നിരീക്ഷണം-ഗ്രാമീണ ജീവിതാനുഭവം/ ഗതാഗതം/ഗതാഗതം തുടങ്ങിയവ. താരിഫ്:  ഒരാൾക്ക്  2,500/- രൂപ.  

2. കുമരകത്തെ ഗ്രാമീണ ജീവിതാനുഭവം

കുമരകം – അങ്കണവാടി സന്ദർശനം – മിനിയേച്ചർ സ്നേക്ക് ബോട്ടുകളുടെ നെയ്ത്ത്- കള്ള് ടാപ്പിംഗ് – കരിമീൻ ഫാം – വില്ലേജ് ബോട്ട് സവാരി – വില്ലും അമ്പും മത്സ്യബന്ധനം – ഗ്രാമീണ നടത്തം (അർദ്ധ ദിവസത്തെ ടൂർ) ഗൈഡ് സേവനം/ലഘുഭക്ഷണം/ഗതാഗതം മുതലായവ. താരിഫ്: ഒരാൾക്ക് 1,500/- രൂപ.

റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം ട്രാവൽ ഡെസ്ക്

കുമരകം , കോട്ടയം
ഫോൺ: +91 481 2523097
മൊബൈൽ : 9633992977
ഇമെയിൽ: : vlekumarakom[at]gmail[dot]com, rt[at]keralatourism[dot]org