അടയ്ക്കുക

താലൂക്കുകളും വില്ലേജുകളും

ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്ക് (0481-2420037)
വില്ലേജിന്റെ പേര്  ഫോണ്‍  ഇമെയിൽ
1. ചങ്ങനാശ്ശേരി 8547612305 vochryktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
2. ചെത്തിപ്പുഴ 8547612307 vocpzhaktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
3. കങ്ങഴ 8547612314 vokngzaktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
4. കറുകച്ചാല്‍ 8547612312 vokrkclktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
5. കുറിച്ചി 8547612303 vokrchyktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
6. മാടപ്പള്ളി 8547612309 vomdplyktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
7. നെടുംകുന്നം 8547612311 vondknmktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
8. പായിപ്പാട്‌ 8547612308 vopypdktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
9. തോട്ടക്കാട്‌ 8547612316 vothtkdktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
10. തൃക്കൊടിത്താനം 8547612306 votrkdmktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
11. വാകത്താനം 8547612310 vovktnmktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
12. വാഴപ്പള്ളി  കിഴക്ക് 8547612304 vovplykktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
13. വാഴപ്പള്ളി പടിഞ്ഞാറ് 8547612302 vovzhplypktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
14. വാഴൂര്‍ 8547612313 vovzhrktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
15. വെള്ളാവൂര്‍ 8547612315 vovlvrktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്ക് (04828-202331)
വില്ലേജിന്റെ പേര്  ഫോണ്‍  ഇമെയിൽ
1. ചെറുവള്ളി 8547612412 vochrvlyktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
2. ചിറക്കടവ്‌ 8547612404 vochrkdvktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
3. ഇടക്കുന്നം 8547612407 voedknmktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
4. ഇളംകുളം 8547612408 voelnglmktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
5. എലിക്കുളം 8547612405 voeliklmktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
6. എരുമേലി വടക്ക് 8547612413 voermlinktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
7. എരുമേലി തെക്ക് 8547612411 voermlisktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
8. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 8547612402 voknjplyktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
9. കൂട്ടിക്കല്‍ 8547612409 voktcklktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
10. കൂവപ്പള്ളി 8547612406 vokvplyktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
11. കോരുത്തോട് 8547618427 vokrtdktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
12. മണിമല 8547612410 vomnmlaktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
13. മുണ്ടക്കയം 8547612403 vomdkymktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
കോട്ടയം താലൂക്ക് (0481-2568007)
വില്ലേജിന്റെ പേര്  ഫോണ്‍  ഇമെയിൽ
1. അകലക്കുന്നം 8547612525 voaklknmktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
2. ആനിക്കാട്‌ 8547612523 voankdktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
3. ആര്‍പ്പൂക്കര 8547612512 voarpkraktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
4. അതിരമ്പുഴ 8547612510 voatpzaktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
5. അയര്‍ക്കുന്നം 8547612526 voayrknmktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
6. അയ്‌മനം 8547612513 voaymnmktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
7. ചെങ്ങളം തെക്ക് 8547612507 vocnglmsktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
8. ചെങ്ങളം കിഴക്ക് 8547612527 vocnglmektym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
9. ഏറ്റുമാനൂര്‍ 8547612509 voetmnrktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
10. കൈപ്പുഴ 8547612511 vokpzhaktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
11. കൂരോപ്പട 8547612524 vokrpdaktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
12. കോട്ടയം 8547612502 voktymktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
13. കുമരകം 8547612508 vokmrkmktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
14. മണര്‍കാട് 8547612521 vomnrcdktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
15. മീനടം 8547612522 vomndmktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
16. മുട്ടമ്പലം 8547612506 vomtblmktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
17. നാട്ടകം 8547612519 vontkmktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
18. ഓണംതുരുത്ത്‌ 8547612514 voonthktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
19. പാമ്പാടി 8547612518 vopmpdyktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
20. പനച്ചിക്കാട്‌ 8547612520 vopnchkdktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
21. പേരൂര്‍ 8547612515 voperoorktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
22. പെരുമ്പായിക്കാട്‌ 8547612516 voprbykdktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
23. പുതുപ്പള്ളി 8547612517 vopthplyktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
24. തീരുവാര്‍പ്പ് 8547612503 vothrvpktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
25. വേളൂര്‍ 8547612505 voveloorktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
26. വിജയപുരം 8547612504 vovjyprmktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
മീനച്ചില്‍ താലൂക്ക് (04822-212325)
വില്ലേജിന്റെ പേര്  ഫോണ്‍  ഇമെയിൽ
1. ഭരണങ്ങാനം 8547612615 vobrngmktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
2. ഇലക്കാട്‌ 8547612607 voelkdktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
3. ഈരാറ്റുപേട്ട 8547612626 voertptaktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
4. കടനാട്‌ 8547612618 vokdndktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
5. കാണക്കാരി 8547612606 voknkriktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
6. കിടങ്ങൂര്‍ 8547612605 vokdngrktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
7. കൊണ്ടൂര്‍ 8547612619 vokndrktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
8. കുറവിലങ്ങാട്‌ 8547612602 vokvlgdktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
9. കുറിച്ചിത്താനം 8547612608 vokrtnmktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
10. ളാലം 8547612612 vollmktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
11. മീനച്ചില്‍ 8547612614 vomnclktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
12. മേലുകാവ്‌ 8547612623 vomlkvktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
13. മോനിപ്പള്ളി 8547612611 vomnplyktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
14. മൂന്നിലവ്‌ 8547612627 vomnlvktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
15. പൂഞ്ഞാര്‍ നടുഭാഗം 8547612621 vopnjrnbktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
16. പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേക്കര 8547612622 vopnjrtkktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
17. തലനാട് 8547612620 vothlndktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
18. പൂവരണി 8547612616 vopvrniktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
19. പുലിയന്നൂര്‍ 8547612613 voplynrktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
20. രാമപുരം 8547612610 vormprmktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
21. തലപ്പലം 8547612624 votplmktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
22. തീക്കോയി 8547612625 vothkyktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
23 ഉഴവൂര്‍ 8547612609 vouzhvrktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
24. വള്ളിച്ചിറ 8547612617 vovlchraktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
25. വെളിയന്നൂര്‍ 8547612603 vovlynrktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
26. വെള്ളിലാപ്പള്ളി 8547612604 vovlplyktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
27. കടപ്ലാമറ്റം 8547618452 vokdpmtmktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
28. പൂഞ്ഞാര്‍ 8547612622 vopnjrktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
വൈക്കം താലൂക്ക് (04829-231331)
വില്ലേജിന്റെ പേര്  ഫോണ്‍  ഇമെയിൽ
1. ചെമ്പ്‌ 8547612705 vochmpktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
2. കടുത്തുരുത്തി 8547612712 vokdtrtyktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
3. കല്ലറ 8547612715 voklraktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
4. കോതനല്ലൂര്‍ 8547612717 vokthnlrktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
5. കുലശേഖരമംഗലം 8547612706 voksmlmktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
6. മാഞ്ഞൂര്‍ 8547612713 vomanjrktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
7. മുളക്കുളം 8547612711 vomlklmktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
8. മുട്ടുചിറ 8547612716 vomtchraktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
9. നടുവിലെ 8547612703 vondvlaktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
10. ഞീഴൂര്‍ 8547612714 vonjzhrktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
11. തലയാഴം 8547612707 vothzhmktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
12. വടക്കേമുറി 8547612704 vovdkmriktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
13. വടയാര്‍ 8547612709 vovdyrktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
14. വൈക്കം 8547612702 vovkmktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
15. വെച്ചൂര്‍ 8547612708 vovchrktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
16. വെള്ളൂര്‍ 8547612710 vovelrktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
17. ടി.വി. പുരം 8547618429 votvprmktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
18. ഉദയനാപുരം 8547618428 voudnprmktym.rev[at]kerala[dot]gov[dot]in