അടയ്ക്കുക

ധന വിനിയോഗ വിവരങ്ങൾ

സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ധന വിനിയോഗ രജിസ്റ്റർ
എച് പി സി പേര് തീയതി ഡൌൺലോഡ് ഡോക്യുമെന്റ്
14 – കോട്ടയം തോമസ് ചാഴികാടൻ 20/04/2019 പാർട്ട് എ ഡൌൺലോഡ് (795 കെ ബി)

പാർട്ട് ബി ഡൌൺലോഡ് (668 കെ ബി)

പാർട്ട് സി ഡൌൺലോഡ് (177 കെ ബി)
14 – കോട്ടയം വി എൻ വാസവൻ 20/04/2019 പാർട്ട് എ ഡൌൺലോഡ് (2.46 എം ബി )

പാർട്ട് ബി ഡൌൺലോഡ് (7.27 എം ബി )

പാർട്ട് സി ഡൌൺലോഡ് (136 കെ ബി)
14 – കോട്ടയം അഡ്വ: പി സി തോമസ് 20/04/2019 ഡൌൺലോഡ് (609 കെ ബി)
14 – കോട്ടയം ഇ വി പ്രകാശ് 20/04/2019 ഡൌൺലോഡ് (652 കെ ബി)
14 – കോട്ടയം ഇഗ്നിഷ്യസ് ഇല്ലിമൂട്ടിൽ 20/04/2019 ഡൌൺലോഡ് (298 കെ ബി)
14 – കോട്ടയം തോമസ് നിധേരി 20/04/2019 ഡൌൺലോഡ് (804 കെ ബി)
14 – കോട്ടയം തോമസ് ചാഴികാടൻ 16/04/2019 പാർട്ട് എ ഡൌൺലോഡ് (921 കെ ബി)

പാർട്ട് ബി ഡൌൺലോഡ് (783 കെ ബി)

പാർട്ട് സി ഡൌൺലോഡ് (285 കെ ബി)
14 – കോട്ടയം വി എൻ വാസവൻ 16/04/2019 പാർട്ട് എ ഡൌൺലോഡ് (1.82 കെ ബി)

പാർട്ട് ബി ഡൌൺലോഡ് (2.05 എം ബി )

പാർട്ട് സി ഡൌൺലോഡ് (246 കെ ബി)
14 – കോട്ടയം അഡ്വ: പി സി തോമസ് 16/04/2019 ഡൌൺലോഡ് (1.87 എം ബി )
14 – കോട്ടയം ഇ വി പ്രകാശ് 16/04/2019 ഡൌൺലോഡ് (996 കെ ബി)
14 – കോട്ടയം ഇഗ്നിഷ്യസ് ഇല്ലിമൂട്ടിൽ 16/04/2019 ഡൌൺലോഡ് (833 കെ ബി)
14 – കോട്ടയം ജിജോ മോൻ 16/04/2019 ഡൌൺലോഡ് (426 കെ ബി)
14 – കോട്ടയം തോമസ് ചാഴികാടൻ 12/04/2019 ഡൌൺലോഡ് (1.82 എം ബി )
14 – കോട്ടയം വി എൻ വാസവൻ 12/04/2019 ഡൌൺലോഡ് (1.26 എം ബി )
14 – കോട്ടയം അഡ്വ: പി സി തോമസ് 12/04/2019 ഡൌൺലോഡ് (618 കെ ബി)
14 – കോട്ടയം തോമസ് നിധേരി 12/04/2019 ഡൌൺലോഡ് (463 കെ ബി)