അടയ്ക്കുക

പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 – സംവരണം

പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 – സംവരണം
തലക്കെട്ട് വിവരണം മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 – സംവരണം പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 – സംവരണം മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ (പിഡിഎഫ് 5.14 എം ബി ) ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് (പിഡിഎഫ് 27.5 കെ ബി ) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് (പിഡിഎഫ് 51.1 കെ ബി) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (പിഡിഎഫ് 199 കെ ബി)