അടയ്ക്കുക

പൊതുജന പരാതി പരിഹാരം / ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക

പൊതുജന പരാതി പരിഹാര വിഭാഗം

ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ്

കോട്ടയം – 686002

ഫോൺ: 0481 2562201

ഇമെയിൽ: collectoratektm[dot]ker[at]nic[dot]in

പരാതി സമർപ്പിക്കുക/ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക


    CAPTCHA Image
    Audio
    Refresh