അടയ്ക്കുക

റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ ഇമെയിൽ വിലാസപ്പട്ടിക

പേര് (ഓഫീസർ/ ഓഫീസ് ) ഇമെയിൽ വിലാസം
ജില്ലാ കളക്ടര്‍, കോട്ടയം dcktm[dot]ker[at]nic[dot]in
പരാതി പരിഹാര വിഭാഗം  collectoratektm[dot]ker[at]nic[dot]in
എ.ഡി.എം, കോട്ടയം  admktm[dot]ker[at]nic[dot]in
റവന്യു ഡിവിഷണല്‍ ഓഫീസര്‍, കോട്ടയം  rdoktm[dot]ker[at]nic[dot]in
റവന്യു ഡിവിഷണല്‍ ഓഫീസര്‍, പാലാ  rdopla[dot]ker[at]nic[dot]in
ഡെപ്യുട്ടി കളക്ടര്‍ ആര്‍.ആര്‍  rrktm[dot]ker[at]nic[dot]in
കോട്ടയം താലൂക്ക് tlkktm[dot]ker[at]nic[dot]in
ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്ക് tlkchy[dot]ker[at]nic[dot]in
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്ക് tlkkpy[dot]ker[at]nic[dot]in
മീനച്ചില്‍ താലൂക്ക് tlkmcl[dot]ker[at]nic[dot]in
വൈക്കം താലൂക്ക് tlkvkm[dot]ker[at]nic[dot]in
ആര്‍.ആര്‍ ഓഫീസ്, കോട്ടയം rrtlkktm[at]nic[dot]in
ആര്‍.ആര്‍ ഓഫീസ്, പാലാ  rrpala[dot]ker[at]nic[dot]in