അടയ്ക്കുക

പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം 2019

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങളുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ
താലൂക്ക് തീയതി ഡൌൺലോഡ്
ചങ്ങനാശ്ശേരി 24-08-2019 ചങ്ങനാശ്ശേരി (പി ഡി എഫ് 1.60 എം ബി)
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 24-08-2019 കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി (പി ഡി എഫ് 161 കെ ബി)
കോട്ടയം 24-08-2019 കോട്ടയം (പി ഡി എഫ് 1.20 കെ ബി)
വൈക്കം 24-08-2019 വൈക്കം (പി ഡി എഫ് 2.10 എം ബി)
മീനച്ചില്‍ 24-08-2019 മീനച്ചില്‍(പി ഡി എഫ് 730 കെ ബി)