അടയ്ക്കുക

വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസം

ഒറ്റ തവണ ധനസഹായതുക അനുവദിച്ച ഗുണഭോക്താവിന്റെ പട്ടിക താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ.
താലൂക്ക് പട്ടിക
ചങ്ങനാശ്ശേരി ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ്. 1.86 MB)
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ്. 83.5 KB)
കോട്ടയം ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ്. 9.94 MB)
മീനച്ചിൽ ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ്. 383 KB)
വൈക്കം ഡൌണ്‍ലോഡ് (പി.ഡി.എഫ്. 7.36 MB)