അടയ്ക്കുക

വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസം

വെള്ളപൊക്കം 2018 – ദുരിതാശ്വാസത്തിന്റെ ജില്ലാതല വിവരങ്ങൾ
ജില്ല താലൂക്ക് ഡൌൺലോഡ്
കോട്ടയം കോട്ടയം ദുരിതാശ്വാസത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ കോട്ടയം താലൂക്ക് (പിഡിഎഫ് 2.3 എം ബി )
കോട്ടയം വൈക്കം ദുരിതാശ്വാസത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ വൈക്കം താലൂക്ക് (പിഡിഎഫ് 831 കെ ബി )
കോട്ടയം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ദുരിതാശ്വാസത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്ക് (പിഡിഎഫ് 381 കെ ബി )
കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരി ദുരിതാശ്വാസത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്ക് (പിഡിഎഫ് 387 കെ ബി )
കോട്ടയം മീനച്ചിൽ ദുരിതാശ്വാസത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ മീനച്ചിൽ താലൂക്ക് (പിഡിഎഫ് 260 കെ ബി )

വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസവും പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും