അടയ്ക്കുക

വൈദ്യുതി

വൈദ്യുതി

സബ് സ്റ്റേഷൻസ്

സ്ഥലം വോൾട്ടേജ് (കെ വി)
പൂവൻതുരുത്ത് 220
പാലാ 110
വൈക്കം 110
ചെങ്ങളം 110
പാമ്പാടി 66
മുണ്ടക്കയം 66
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 66
ഗാന്ധിനഗർ 66
ഏറ്റുമാനൂർ 66
ചങ്ങനാശ്ശേരി 66