അടയ്ക്കുക

സ്ഥാനാർത്ഥി ചെലവ് സംഗ്രഹം – പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്

സ്ഥാനാർത്ഥി ചെലവ് സംഗ്രഹം – പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്
എൽ . എ . സി സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേര് ചെലവ് കണക്ക്
093 : പാലാ മാണി സി കാപ്പൻ ഡൌൺലോഡ് 1 (244 കെ.ബി.)
ഡൌൺലോഡ് 2(307 കെ.ബി.)
093 : പാലാ ഹരി എൻ ഡൌൺലോഡ് 1(220 കെ.ബി.)
ഡൌൺലോഡ് 2(324 കെ.ബി.)
093 : പാലാ ഇഗ്നിഷ്യസ് ഇല്ലിമൂട്ടിൽ

ഡൌൺലോഡ് 1(239 കെ.ബി.)

ഡൌൺലോഡ് 2 (344 കെ.ബി.)

093 : പാലാ ജോബി തോമസ് ഡൌൺലോഡ് 1 (310 കെ.ബി.)

ഡൌൺലോഡ് 2 (352 കെ.ബി.)

093 : പാലാ ജോയിമോൻ ജോസഫ് സ്രാമ്പിക്കൽ ഡൌൺലോഡ് 1 (532 കെ.ബി.)

ഡൌൺലോഡ് 2 (354 കെ.ബി.)

093 : പാലാ ജോർജ്ജ് പൂവേലി

ഡൌൺലോഡ് 1 (190 കെ.ബി.)

ഡൌൺലോഡ് 2 (352 കെ.ബി.)

093 : പാലാ അഡ്വ: ജോസ് ടോം

ഡൌൺലോഡ് 1 (448 കെ.ബി.)

ഡൌൺലോഡ് 2 (278 കെ.ബി.)

093 : പാലാ ജോസഫ് ജേക്കബ്

ഡൌൺലോഡ് 1 (272 കെ.ബി.)

ഡൌൺലോഡ് 2 (155 കെ.ബി.)

093 : പാലാ ടോം തോമസ്

ഡൌൺലോഡ് 1 (192 കെ.ബി.)

ഡൌൺലോഡ് 2 (275 കെ.ബി.)

093 : പാലാ സി ജെ ഫിലിപ്പ്

ഡൌൺലോഡ് 1 (289 കെ.ബി.)

ഡൌൺലോഡ് 2 (335 കെ.ബി.)

093 : പാലാ ബാബു ജോസഫ്

ഡൌൺലോഡ് 1 (169 കെ.ബി.)

ഡൌൺലോഡ് 2 (274 കെ.ബി.)

093 : പാലാ മജു പുത്തൻ കണ്ടം

ഡൌൺലോഡ് 1 (156 കെ.ബി.)

ഡൌൺലോഡ് 2 (278 കെ.ബി.)

093 : പാലാ സുനിൽ കുമാർ

ഡൌൺലോഡ് 1 (259 കെ.ബി.)

ഡൌൺലോഡ് 2 (296 കെ.ബി.)