അടയ്ക്കുക

ബ്ലോക്കുകളും പഞ്ചായത്തുകളും

ഈരാറ്റുപേട്ട ബ്ലോക്ക് (04822 – 272356)
ക്രമ. നം പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് ഫോൺ
1 തലനാട് 281031
2 തലപ്പലം 272195
3 തിടനാട് 272068
4 തീക്കോയ് 281029
5 പൂഞ്ഞാർ 272184
6 പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര 272171
7 മേലുകാവ് 211028
8 മൂന്നിലവ് 286279
ഏറ്റുമാനൂർ ബ്ലോക്ക് (0481-2537639)
ക്രമ. നം പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് ഫോൺ
1 അതിരമ്പുഴ 2731752
2 ആർപ്പുക്കര 2597230
3 അയ്മനം 2517072
4 നീണ്ടൂർ 2712370
5 കുമരകം 2524322
6 തിരുവാർപ്പ് 2582266
കടുത്തുരുത്തി ബ്ലോക്ക്(04829-282393)
ക്രമ. നം പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് ഫോൺ
1 കടുത്തുരുത്തി 282280
2 കല്ലറ 267341
3 തലയോലപ്പറമ്പ് 236127
4 ഞീഴൂർ 263660
5 മുളക്കുളം 251246
6 വെള്ളൂർ 257171
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക്(04828-202450)
ക്രമ. നം പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് ഫോൺ
1 എരുമേലി 210337
2 കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി 202486
3 കൂട്ടിക്കൽ 284127
4 കോരുത്തോട് 281100
5 പാറത്തോട് 202536
6 മണിമല 247126
7 മുണ്ടക്കയം 272490
ളാലം ബ്ലോക്ക്(04822-248862)
ക്രമ. നം പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് ഫോൺ
1 കടനാട് 246337
2 കാരൂർ 212514
3 കൊഴുവനാൽ 267037
4 ഭരണങ്ങാനം 248856
5 മീനച്ചിൽ 236337
6 മുത്തോലി 205511
മാടപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക്(0481-2472056)
ക്രമ. നം പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് ഫോൺ
1 തൃക്കൊടിത്താനം 2441805
2 പായിപ്പാട് 2446087
3 മാടപ്പള്ളി 2472031
4 വാകത്താനം 2462243
5 വാഴപ്പള്ളി 2720313
പള്ളം ബ്ലോക്ക്(0481-2573055)
ക്രമ. നം പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് ഫോൺ
1 അയർകുന്നം 2542327
2 കുറിച്ചി 2321539
3 പനച്ചിക്കാട് 2330365
4 പുതുപ്പള്ളി 2352493
5 വിജയപുരം 2578463
പാമ്പാടി ബ്ലോക്ക്(0481-2551060)
ക്രമ. നം പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് ഫോൺ
1 അകലക്കുന്നം 2551141
2 എലിക്കുളം 04828-226475
3 കൂരോപ്പട 2700243
4 പള്ളിക്കത്തോട് 2551041
5 പാമ്പാടി 2505323
6 മീനടം 2555307
7 കിടങ്ങൂർ 254149
8 മണർകാട് 2372828
ഉഴവൂർ ബ്ലോക്ക്(04822-230254)
ക്രമ. നം പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് ഫോൺ
1 ഉഴവൂർ 240124
2 മരങ്ങാട്ടൂപ്പള്ളി 251037
3 കടപ്ലാമറ്റം 230254
4 കാണക്കാരി 230337
5 മാഞ്ഞൂർ 254149
6 കുറവിലങ്ങാട് 230236
7 രാമപുരം 260248
8 വെളിയന്നൂർ 244113
വൈക്കം ബ്ലോക്ക്(04829-221316)
ക്രമ. നം പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് ഫോൺ
1 ഉദയനാപുരം 222253
2 ചെമ്പ് 273123
3 ടി വി പുരം 210287
4 തലയാഴം 222391
5 മറവന്തുരുത്ത്‌ 236150
6 വെച്ചൂർ 275124
വാഴൂർ ബ്ലോക്ക്(0481-2456355)
ക്രമ. നം പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് ഫോൺ
1 കങ്ങഴ 2494321
2 ചിറക്കടവ് 04828-221376
3 നെടുങ്കുന്നം 2321539
4 വാഴൂർ 2456226
5 വെള്ളാവൂർ 04828-247125
6 കറുകച്ചാൽ 2485145