അടയ്ക്കുക

ഗോൾഡൻ വാട്ടർസ്

ഗോൾഡൻ വാട്ടേഴ്‌സ്

ഗോൾഡൻ വാട്ടർസ്

ഫോണ്‍: 04812525826

ഇ-മെയില്‍: email[at]not[dot]available

വിലാസം: ഗോൾഡൻ വാട്ടർസ് , കുമരകം, കോട്ടയം

Pincode: 686563

വെബ്സൈറ്റ്: https://golden-waters.kerala-hotels.net/en/