അടയ്ക്കുക

ചിത്രങ്ങളില്ല
കോട്ടയം ജില്ലയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന് ദേശീയ പുരസ്‌കാരം

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 11/11/2019

കോട്ടയം ജില്ലയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിന് ഡിജിറ്റല്‍ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മേഷന്‍ ദേശീയ പുരസ്‌കാരം. കേന്ദ്ര വിവരസാങ്കേതിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും നീതി ആയോഗിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ ഗവേണന്‍സ് നൗ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ മികച്ച വെബ്‌സൈറ്റിനുള്ള പുരസ്‌കാരമാണ്…

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ചിത്രങ്ങളില്ല
ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് പുതിയ വെബ്സൈറ്റ്

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 06/06/2018

കോട്ടയം ജില്ലയെക്കുറിച്ചു മലയാളത്തിൽ അറിയാൻ പുതിയ വെബ്സൈറ്റ്. കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ളവർക്കു കൂടി വിവരങ്ങൾലഭ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ കോട്ടയം ഇൻഫർമാറ്റിക് സെന്റർ ദ്വിഭാഷയിൽ തയാറാക്കിയ, ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് കലക്ടർ…

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ