അടയ്ക്കുക

പത്തിരിയും കോഴിക്കറിയും

തരം:   മെയിന്‍ കോഴ്സ്
Pathiri chicken curry

കേരള മുസ്ലീം പാചകരീതിയുടെ പ്രത്യേകതകളിലൊന്നാണ് പത്തിരി . ഇത് സാധാരണയായി പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിലും റമദാനിലും ഇറച്ചി കറിയുമായി വിളമ്പുന്നു. പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ സാധാരണയായി വീട്ടിൽ നിർമ്മിച്ച അരി പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.