അടയ്ക്കുക

മരതടിയിൽ കൊത്തിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പലതരം കരകൗശല സാധനങ്ങൾ

തരം:  
കരകൗശലവിദ്യ
Flowervase

കുമരകത്ത് ചീപ്പുങ്കൽ ഉള്ള പി‌പി‌ആർ കരകൗശല യൂണിറ്റ് , നെറ്റിപട്ടം, പതാകകൾ, ആന, മരതടിയിൽ കൊത്തിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പലതരം കരകൗശല സാധനങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് .