അടയ്ക്കുക

റബ്ബർ

തരം:  
വ്യവസായം
rubber

റബ്ബർ മരത്തിൽ നിന്നും ലാറ്റക്സ് രൂപത്തിലാണ് റബ്ബർ വിളവെടുക്കുന്നത്. “ടാപ്പിംഗ്” എന്ന പ്രക്രിയയിൽ മരത്തിൻറെ പുറംതൊലി പൊട്ടിച്ച് പാത്രങ്ങളിലേക്ക് റബ്ബർ പാൽ ശേഖരിക്കുന്നു.ശീതീകരിച്ച റബ്ബർ പാൽ ശേഖരിച്ച് ഉണങ്ങിയ രൂപങ്ങളിലുള്ള ഷീറ്റുകളായി വിപണനത്തിനായി തയാറാക്കുന്നു.