അടയ്ക്കുക

ഡോ . പി കെ ജയശ്രീ ഐ എ എസ്

ഡോ . പി കെ ജയശ്രീ ഐ എ എസ്

ഡോ . പി കെ ജയശ്രീ ഐ എ എസ്

  • കാലയളവ്: 13/07/2021 - 31/05/2023
  • അനുവദിച്ച വർഷം: 2013
  • നിയമന ഉറവിടം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ
  • സേവനങ്ങള്‍: ഐ എ എസ്