അടയ്ക്കുക

ശ്രീമതി ഭണ്ഡാരി സ്വാഗത് രൺവീർചന്ദ് ഐഎഎസ്

Ms. Bhandari Swagat Ranveerchand

ശ്രീമതി ഭണ്ഡാരി സ്വാഗത് രൺവീർചന്ദ് ഐഎഎസ്

  • കാലയളവ്: 02/04/2016 - 04/07/2016
  • അനുവദിച്ച വർഷം: 2010
  • നിയമന ഉറവിടം: Direct
  • സേവനങ്ങള്‍: ഐ എ എസ്

വിവരണം

ശ്രീമതി ഭണ്ഡാരി സ്വാഗത് രൺവീർചന്ദ് ഐഎഎസ്