അടയ്ക്കുക

ശ്രീമതി. എം. അഞ്ജന ഐ എ എസ്

M Anjana IAS

ശ്രീമതി. എം. അഞ്ജന ഐ എ എസ്

  • കാലയളവ്: 03/06/2020 - 12/07/2021
  • അനുവദിച്ച വർഷം: 2013
  • നിയമന ഉറവിടം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ
  • സേവനങ്ങള്‍: ഐ എ എസ്

വിവരണം

ശ്രീമതി. എം. അഞ്ജന ഐ എ എസ്