അടയ്ക്കുക

ശ്രീമതി മിനി ആൻ്റണി ഐഎഎസ്

MINIANTONY IAS

ശ്രീമതി മിനി ആൻ്റണി ഐഎഎസ്

  • കാലയളവ്: 23/09/2009 - 02/06/2013
  • അനുവദിച്ച വർഷം: 2002
  • നിയമന ഉറവിടം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ
  • സേവനങ്ങള്‍: ഐ എ എസ്

വിവരണം

ശ്രീമതി മിനി ആൻ്റണി ഐഎഎസ്