അടയ്ക്കുക

ശ്രീമതി റാണി ജോർജ്ജ് ഐഎഎസ്

  • കാലയളവ്: 28/06/2004 - 25/07/2006
  • അനുവദിച്ച വർഷം: 1996
  • നിയമന ഉറവിടം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ
  • സേവനങ്ങള്‍: ഐ എ എസ്

വിവരണം

ശ്രീമതി റാണി ജോർജ്ജ് ഐഎഎസ്