അടയ്ക്കുക

ശ്രീ അജിത് കുമാർ ഐഎഎസ്

AJITHKUMAR IAS

ശ്രീ അജിത് കുമാർ ഐഎഎസ്

  • കാലയളവ്: 03/06/2013 - 21/02/2015
  • അനുവദിച്ച വർഷം: 2006
  • നിയമന ഉറവിടം: Direct
  • സേവനങ്ങള്‍: ഐ എ എസ്

വിവരണം

ശ്രീ അജിത് കുമാർ ഐഎഎസ്