അടയ്ക്കുക

ശ്രീ എ അജിത്കുമാർ ഐഎഎസ്

A Ajith Kumar IAS

ശ്രീ എ അജിത്കുമാർ ഐഎഎസ്

  • കാലയളവ്: 12/06/2001 - 17/06/2004
  • അനുവദിച്ച വർഷം: 1994
  • നിയമന ഉറവിടം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ
  • സേവനങ്ങള്‍: ഐ എ എസ്

വിവരണം

ശ്രീ എ അജിത്കുമാർ ഐഎഎസ്