അടയ്ക്കുക

ശ്രീ പി വേണുഗോപാൽ ഐഎഎസ്

  • കാലയളവ്: 04/09/2008 - 02/03/2009
  • അനുവദിച്ച വർഷം: 2002
  • നിയമന ഉറവിടം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ
  • സേവനങ്ങള്‍: ഐ എ എസ്

വിവരണം

ശ്രീ പി വേണുഗോപാൽ ഐഎഎസ്