അടയ്ക്കുക

ഡോ. ബി .എസ് തിരുമേനി ഐ എ എസ്

B S Thirumeni IAS

ഡോ. ബി .എസ് തിരുമേനി ഐ എ എസ്

  • കാലയളവ്: 08/09/2017 - 07/12/2018
  • അനുവദിച്ച വർഷം: 2008
  • നിയമന ഉറവിടം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ
  • സേവനങ്ങള്‍: ഐ എ എസ്

വിവരണം

ഡോ. ബി .എസ് തിരുമേനി ഐ എ എസ്