അടയ്ക്കുക

ശ്രീ യു വി ജോസ് ഐഎഎസ്

uv jose ias

ശ്രീ യു വി ജോസ് ഐഎഎസ്

  • കാലയളവ്: 06/03/2015 - 02/04/2016
  • അനുവദിച്ച വർഷം: 2008
  • നിയമന ഉറവിടം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ
  • സേവനങ്ങള്‍: ഐ എ എസ്

വിവരണം

ശ്രീ യു വി ജോസ് ഐഎഎസ്