അടയ്ക്കുക

ശ്രീ വി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ഐഎഎസ്

Shri V K Balakrishnan IAS

ശ്രീ വി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ഐഎഎസ്

  • കാലയളവ്: 05/03/2009 - 08/06/2009
  • അനുവദിച്ച വർഷം: 2001
  • നിയമന ഉറവിടം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ
  • സേവനങ്ങള്‍: ഐ എ എസ്

വിവരണം

ശ്രീ വി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ഐഎഎസ്