അടയ്ക്കുക

ദേശീയം

rice
അരി

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 17/12/2019

ഒറിസ സറ്റിവ (ഏഷ്യൻ റൈസ്) അല്ലെങ്കിൽ ഒറിസ ഗ്ലബെറിമ (ആഫ്രിക്കൻ അരി) എന്ന പുല്ല് ഇനമാണ് അരി. ഒരു ധാന്യമെന്ന നിലയിൽ, ലോകത്തിലെ മനുഷ്യ ജനസംഖ്യയുടെ വലിയൊരു…

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
rubber
റബ്ബർ

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി: 17/12/2019

റബ്ബർ മരത്തിൽ നിന്നും ലാറ്റക്സ് രൂപത്തിലാണ് റബ്ബർ വിളവെടുക്കുന്നത്. “ടാപ്പിംഗ്” എന്ന പ്രക്രിയയിൽ മരത്തിൻറെ പുറംതൊലി പൊട്ടിച്ച് പാത്രങ്ങളിലേക്ക് റബ്ബർ പാൽ ശേഖരിക്കുന്നു.ശീതീകരിച്ച റബ്ബർ പാൽ ശേഖരിച്ച്…

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ