അടയ്ക്കുക

ആര് ആരാണ്

വിഭാഗമനുസരിച്ച് ആർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് തരംതിരിക്കുക

തരം തിരിക്കുക

ജില്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികൾ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഫോണ്‍
ശ്രീമതി. എം. അഞ്ജന ഐ എ എസ്ജില്ലാ കളക്ടർ , കോട്ടയംdcktm[dot]ker[at]nic[dot]inജില്ലാ കളക്ടർ , കോട്ടയം , കേരളം -686 0029447029007
ശ്രീ. ജയ്‌ദേവ് ജി ഐ . പി. എസ് .ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിspktym[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]inജില്ലാ പോലീസ് ഓഫീസ്, കളക്‌ട്രേറ്റ് പി. ഓ, കോട്ടയം9497996980
ശ്രീ. അനിൽ ഉമ്മൻഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറൽ) & അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്admktm[dot]ker[at]nic[dot]inഅഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് , കളക്‌ട്രേറ്റ് പി. ഓ, കോട്ടയം .8547610053
ശ്രീ. രാജീവ്‌ കുമാർ ചൗധരി ഐ എ എസ്സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്, കോട്ടയം (ഇൻ ചാർജ്ജ് )rdoktm[dot]ker[at]nic[dot]inറവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ് , കോട്ടയം9447186315
ശ്രീ. അനിൽകുമാർ എം റ്റിസബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്, പാലാrdopla[dot]ker[at]nic[dot]inറവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, പാലാ9447129812