അടയ്ക്കുക

ടൂറിസം വിവരങ്ങൾ

ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ (ഡിടിപിസി).

ഡിടിപിസി സന്ദർശകർക്ക് നിരന്തരമായ സഹായവും വിവരങ്ങളും നൽകുന്നു.

സെക്രട്ടറി

ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ (ഡിടിപിസി)
കോടിമത, കോട്ടയം
ഫോൺ: +91 481 2560479

ഇമെയിൽ: info[at]dtpckottayam[dot]com

വെബ്സൈറ്റ്

ജില്ലാ ടുറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ (ഡി. റ്റി. പി. സി) കോട്ടയം: www.discoverkottayam.com

ടുറിസം വകുപ്പ് കേരള സർക്കാർ: www.keralatourism.org