രേഖകള്‍

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
ബാങ്കുകളുടെ സേവന മേഖല രൂപരേഖ 16/05/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(614 KB)
ഡി സി സി യിലെ അംഗങ്ങൾ 16/05/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(200 KB)
ജനസംഖ്യ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 31/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(1 MB)
കോട്ടയം ജില്ല ജനസംഖ്യ 29/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(875 KB)
താലൂക്ക് ജനസംഖ്യ 31/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(644 KB)
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ജനസംഖ്യ 31/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(390 KB)