അടയ്ക്കുക

അതിരമ്പുഴ ടൌണ്‍ വികസനത്തിനായി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്ക് അവാര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് സമയ പരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം

അതിരമ്പുഴ ടൌണ്‍ വികസനത്തിനായി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്ക് അവാര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് സമയ പരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
അതിരമ്പുഴ ടൌണ്‍ വികസനത്തിനായി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്ക് അവാര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് സമയ പരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം

അതിരമ്പുഴ ടൌണ്‍ വികസനത്തിനായി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്ക് അവാര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് സമയ പരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം

18/02/2022 31/03/2022 കാണുക (137 KB)