അടയ്ക്കുക

ഇത്തിത്താനം ആര്‍ ഒ ബി യ്ക്ക് വേണ്ടി കുറിച്ചി വില്ലേജില്‍പ്പെട്ട 0.0233 ഹെക്ടര്‍ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച 19(1) വിജ്ഞാപനം

ഇത്തിത്താനം ആര്‍ ഒ ബി യ്ക്ക് വേണ്ടി കുറിച്ചി വില്ലേജില്‍പ്പെട്ട 0.0233 ഹെക്ടര്‍ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച 19(1) വിജ്ഞാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ഇത്തിത്താനം ആര്‍ ഒ ബി യ്ക്ക് വേണ്ടി കുറിച്ചി വില്ലേജില്‍പ്പെട്ട 0.0233 ഹെക്ടര്‍ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച 19(1) വിജ്ഞാപനം

ഇത്തിത്താനം ആര്‍ ഒ ബി യ്ക്ക് വേണ്ടി കുറിച്ചി വില്ലേജില്‍പ്പെട്ട 0.0233 ഹെക്ടര്‍ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച 19(1) വിജ്ഞാപനം

28/10/2021 30/11/2021 കാണുക (105 KB)