അടയ്ക്കുക

കടപ്ലാമറ്റം ടെക്നിക്കല്‍ സ്കൂള്‍ – സാമൂഹികാഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ജില്ലാ തല വിദഗ്ധസമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ്- സംബന്ധിച്ച്

കടപ്ലാമറ്റം ടെക്നിക്കല്‍ സ്കൂള്‍ – സാമൂഹികാഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ജില്ലാ തല വിദഗ്ധസമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ്- സംബന്ധിച്ച്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
കടപ്ലാമറ്റം ടെക്നിക്കല്‍ സ്കൂള്‍ – സാമൂഹികാഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ജില്ലാ തല വിദഗ്ധസമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ്- സംബന്ധിച്ച്

കടപ്ലാമറ്റം ടെക്നിക്കല്‍ സ്കൂള്‍ – സാമൂഹികാഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ജില്ലാ തല വിദഗ്ധസമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ്- സംബന്ധിച്ച്

11/08/2021 30/09/2021 കാണുക (96 KB)