അടയ്ക്കുക

കടപ്ലാമറ്റം ടെക്നിക്കല്‍ സ്കൂളിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്- പ്രഖ്യാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുളള സമയപരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുളള ഉത്തരവ്

കടപ്ലാമറ്റം ടെക്നിക്കല്‍ സ്കൂളിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്- പ്രഖ്യാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുളള സമയപരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുളള ഉത്തരവ്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
കടപ്ലാമറ്റം ടെക്നിക്കല്‍ സ്കൂളിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്- പ്രഖ്യാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുളള സമയപരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുളള ഉത്തരവ്

കടപ്ലാമറ്റം ടെക്നിക്കല്‍ സ്കൂളിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്- പ്രഖ്യാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുളള സമയപരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുളള ഉത്തരവ്

12/09/2023 31/10/2023 കാണുക (83 KB)