അടയ്ക്കുക

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂളിനു വേണ്ടി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിനായുള്ള 4(1) വിജ്ഞാപനം

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂളിനു വേണ്ടി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിനായുള്ള 4(1) വിജ്ഞാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂളിനു വേണ്ടി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിനായുള്ള 4(1) വിജ്ഞാപനം

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂളിനു വേണ്ടി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിനായുള്ള 4(1) വിജ്ഞാപനം

01/06/2022 31/07/2022 കാണുക (125 KB)