അടയ്ക്കുക

കുറുപ്പന്തുറ ആർ ഓ ബി നിര്‍മ്മാണത്തിനുളള സ്ഥലമെടുപ്പ് പദ്ധതിയുടെ അവാര്‍ഡ് പാസാക്കുന്നതിനുളള സമയ പരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുളള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്

കുറുപ്പന്തുറ ആർ ഓ ബി നിര്‍മ്മാണത്തിനുളള സ്ഥലമെടുപ്പ് പദ്ധതിയുടെ അവാര്‍ഡ് പാസാക്കുന്നതിനുളള സമയ പരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുളള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
കുറുപ്പന്തുറ ആർ ഓ ബി നിര്‍മ്മാണത്തിനുളള സ്ഥലമെടുപ്പ് പദ്ധതിയുടെ അവാര്‍ഡ് പാസാക്കുന്നതിനുളള സമയ പരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുളള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്

കുറുപ്പന്തുറ ആർ ഓ ബി നിര്‍മ്മാണത്തിനുളള സ്ഥലമെടുപ്പ് പദ്ധതിയുടെ അവാര്‍ഡ് പാസാക്കുന്നതിനുളള സമയ പരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുളള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്

03/05/2024 30/06/2024 കാണുക (77 KB)