അടയ്ക്കുക

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 .സംവരണ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 .സംവരണ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 .സംവരണ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 .സംവരണ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ

14/10/2020 30/11/2020 കാണുക (51 KB) GE 2020 – Reservation GPs (200 KB) GE 2020 – Reservation District Panchayath (28 KB)