അടയ്ക്കുക

തീരദ്ദേശ പരിപാലന നിയമ ലംഘനം നടത്തിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പട്ടിക

തീരദ്ദേശ പരിപാലന നിയമ ലംഘനം നടത്തിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പട്ടിക
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
തീരദ്ദേശ പരിപാലന നിയമ ലംഘനം നടത്തിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പട്ടിക

തീരദ്ദേശ പരിപാലന നിയമ ലംഘനം നടത്തിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പട്ടിക

26/12/2019 29/02/2020 കാണുക (9 MB)