അടയ്ക്കുക

നാലുകോടി റെയില്‍വേ മേല്‍പ്പാല നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്കായി സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠന കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട്

നാലുകോടി റെയില്‍വേ മേല്‍പ്പാല നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്കായി സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠന കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
നാലുകോടി റെയില്‍വേ മേല്‍പ്പാല നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്കായി സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠന കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട്

നാലുകോടി റെയില്‍വേ മേല്‍പ്പാല നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്കായി സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠന കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട് 

16/11/2022 31/12/2022 കാണുക (3 MB)