അടയ്ക്കുക

നേരേകടവ്- മാക്കേക്കടവ് പാലം നിര്‍മ്മാണത്തിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്- പുനരധിവാസ പാക്കേജ് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ്

നേരേകടവ്- മാക്കേക്കടവ് പാലം നിര്‍മ്മാണത്തിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്- പുനരധിവാസ പാക്കേജ് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
നേരേകടവ്- മാക്കേക്കടവ് പാലം നിര്‍മ്മാണത്തിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്- പുനരധിവാസ പാക്കേജ് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ്

 നേരേകടവ്- മാക്കേക്കടവ് പാലം നിര്‍മ്മാണത്തിനായുളള സ്ഥലമെടുപ്പ്- പുനരധിവാസ പാക്കേജ് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ്

03/08/2021 30/09/2021 കാണുക (162 KB)