അടയ്ക്കുക

മാക്കേകടവ് – നേരേകടവ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള 19 (1 ) ഡിക്ലറേഷൻ

മാക്കേകടവ് – നേരേകടവ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള 19 (1 ) ഡിക്ലറേഷൻ
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
മാക്കേകടവ് – നേരേകടവ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള 19 (1 ) ഡിക്ലറേഷൻ

മാക്കേകടവ് – നേരേകടവ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള 19 (1 ) ഡിക്ലറേഷൻ

27/05/2021 30/06/2021 കാണുക (205 KB)