അടയ്ക്കുക

മാര്‍മല ചെറുകിട ജല വൈദ്യുത പദ്ധതിയ്ക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി നടത്തിയ സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠനത്തിന്‍െറ കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട്

മാര്‍മല ചെറുകിട ജല വൈദ്യുത പദ്ധതിയ്ക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി നടത്തിയ സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠനത്തിന്‍െറ കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
മാര്‍മല ചെറുകിട ജല വൈദ്യുത പദ്ധതിയ്ക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി നടത്തിയ സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠനത്തിന്‍െറ കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട്

മാര്‍മല ചെറുകിട ജല വൈദ്യുത പദ്ധതിയ്ക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി നടത്തിയ സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത പഠനത്തിന്‍െറ കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട്

15/12/2021 31/01/2022 കാണുക (4 MB)