അടയ്ക്കുക

മൂലേപ്ലാവ് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിര്‍മ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്- സംബന്ധിച്ച്

മൂലേപ്ലാവ് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിര്‍മ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്- സംബന്ധിച്ച്
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
മൂലേപ്ലാവ് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിര്‍മ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്- സംബന്ധിച്ച്

മൂലേപ്ലാവ് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിര്‍മ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് – സംബന്ധിച്ച്

08/03/2023 30/04/2023 കാണുക (3 MB)