അടയ്ക്കുക

ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജനം സാംസ്കാരിക നിലയം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനായി സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്കായി റവന്യു (ബി) വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 11 (1) വിജ്ഞാപനം

ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജനം സാംസ്കാരിക നിലയം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനായി സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്കായി റവന്യു (ബി) വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 11 (1) വിജ്ഞാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജനം സാംസ്കാരിക നിലയം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനായി സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്കായി റവന്യു (ബി) വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 11 (1) വിജ്ഞാപനം

ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജനം സാംസ്കാരിക നിലയം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനായി സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്കായി റവന്യു (ബി) വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 11 (1) വിജ്ഞാപനം

26/08/2021 30/09/2021 കാണുക (166 KB)